ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - OTEAcademy
Main Image

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OTEACADEMY

(General Data Privacy Notice)

Η OTE ACADEMY θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους.

Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή/και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ή/και την παροχή συμμετοχών σε εξετάσεις πιστοποίησης, ή/και την εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας, ή/και την αποστολή βιογραφικού για κάλυψη θέσης εργασίας της Εταιρείας.

1. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» και τον διακριτικό τίτλο «OTE ACADEMY», με έδρα το Μαρούσι, οδός Σπάρτης 1 και Πέλικα, Τ.Κ. 15122, εφεξής καλούμενη ΟΤΕ ACADEMY ή η Εταιρεία.

2. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@oteacademy.gr ή να αποστείλετε επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Σπάρτης 1 και Πέλικα, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι.

3. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και ποιο είναι το χρονικό διάστημα διατήρησής τους;

(Α). Δεδομένα που καταχωρούνται στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας της ΟΤΕ ACADEMY, με σκοπό να υποβληθούν αιτήματα/ερωτήματα. Στην περίπτωση αυτή, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα: ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, περιγραφή του αιτήματος ή ερωτήματος.

Νομική Βάση: Η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 (β) του ΓΚΠΔ.

Χρόνος Διατήρησης: Κατά την υποβολή αιτήματος ή/ και ερωτήματος μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να απαντηθούν τα αιτήματα/ ερωτήματα.

(Β). Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την εγγραφή στο newsletter της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων.

Νομική Βάση: Η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ.

Χρόνος Διατήρησης: Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών μας και τα διαγράφουμε σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

(Γ). Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για τη συμμετοχή εργαζομένων στις εταιρείες του Ομίλου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα: ονοματεπώνυμο, email, Δ/νση Υπηρεσίας, αριθμός επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό) για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • αποστολή στους συνεργάτες/ εισηγητές για τη διανομή ηλεκτρονικού υλικού, συνδέσμου παρακολούθησης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μέσω πλατφόρμας, βεβαιώσεις παρακολούθησης,
  • δήλωση συμμετεχόντων σε εξετάσεις σε άλλον φορέα, ή σε ανοιχτή εκπαίδευση,
  • ονοματεπώνυμα για nametags.

Νομική Βάση: Η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ.

Χρόνος Διατήρησης: Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα καθ΄ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

(Δ). Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για τις ανάγκες υλοποίησης και διενέργειας εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Εταιρεία. Ειδικότερα, θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα των εισηγητών/εκπαιδευτών που απασχολούνται από την Εταιρεία για τη διενέργεια των ως άνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως ακολούθως:

Νέοι εισηγητές: Βιογραφικά σημειώματα που μας αποστέλλονται.

Εισηγητές με τιμολόγιο: Μέσα από το vendors form, το οποίο συμπληρώνεται για να ανοιχτεί προμηθευτής στο σύστημα SAP, λαμβάνει χώρα επεξεργασία των ακόλουθων δεδομένων των εισηγητών: αριθμός λογαριασμού τράπεζας, όνομα, επάγγελμα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ δ/νση κατοικίας, IBAN, τράπεζα.

Εισηγητές με Τίτλους κτήσης: προσωπικά στοιχεία του ίδιου αλλά και των γονέων, ΑΜΚΑ,ΑΜΑ, αριθμό μητρώου ΙΚΑ, ΑΦΜ, Δ.ΟΥ, αριθμό λογαριασμού.

Ειδικότερα, η ως άνω επεξεργασία, λαμβάνει χώρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • συνεντεύξεις με πιθανούς νέους συνεργάτες – εισηγητές
  • εισαγωγή στο σύστημα SAP του λογιστηρίου ως νέοι προμηθευτές
  • εισαγωγή στοιχείων στο αρχείο learning partners και στον φάκελο με τα βιογραφικά
  • εισαγωγή στοιχείων στο budget, συμβάσεις
  • πληρωμή τιμολογίων & τίτλων κτήσης

Νομική Βάση: Η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 (β) του ΓΚΠΔ.

Χρόνος Διατήρησης: Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης.

(Ε). Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για τη συμμετοχή, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως, σε εξετάσεις πιστοποίησης που υλοποιεί η Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα υποψηφίων προς πιστοποίηση: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση, φωτογραφία.

Νομική Βάση: Η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ.

Χρόνος Διατήρησης: Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα καθ΄ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων πιστοποίησης και των αποτελεσμάτων αυτής.

(ΣΤ). Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κατά την υποβολή βιογραφικών από υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων εργασίας στην Εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oteacademy.gr. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό με σκοπό:

(i). την αξιολόγηση των προσόντων και των ικανοτήτων σχετικά με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Νομική Βάση: Η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 (β) του ΓΚΠΔ.

(ii). την επανεκτίμηση της αίτησης σε μεταγενέστερο χρόνο για την εξέταση πιθανότητας μελλοντικής συνεργασίας και την επικοινωνία με τον υποψήφιο, σε περίπτωση που δεν επιλεγεί για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης για την οποία έστειλε το βιογραφικό.

Νομική βάση: Η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 (στ) του ΓΚΠΔ-έννομο συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής του βιογραφικού σας, με σκοπό προκειμένου να λάβουμε υπόψη το βιογραφικό σας εφόσον στο μέλλον προκύψει θέση εργασίας, που να ανταποκρίνεται σε αυτό.

(ii). τη διατήρηση του βιογραφικού σας για επιπλέον 24 μήνες, προκειμένου να μπορούμε να ανατρέξουμε σε αυτό και να το λάβουμε υπόψη μας σε μελλοντικές θέσεις εργασίας, που ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά σας, αφού μας δώσετε την συγκατάθεσή σας.

Νομική Βάση: Η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ-συγκατάθεση.

Επαναλαμβάνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν ως ανωτέρω ή σε περιπτώσεις, που ο χρόνος διατήρησης προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για το προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό αυτό διάστημα. Με την παρέλευση του χρόνου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα σας θα διαγραφούν.

4. Η ΟΤΕ ACADEMY θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η ΟΤΕACADEMY δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η ΟΤΕACADEMY επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει την ρητή σας συγκατάθεση.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Μαζί με εμάς, είναι πιθανό να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα και συνεργάτες μας ή τρίτες εταιρείες. Ωστόσο εμείς, η ΟΤΕACADEMY, παραμένουμε αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα:

  • οι συνεργάτες μας επιλέγονται πάντα με κριτήριο το υψηλό τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν.
  • πριν συνεργαστούμε με οποιαδήποτε εταιρεία, ειδικά αν η συνεργασία μας αυτή προϋποθέτει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τη δεσμεύουμε συμβατικά, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Στις περιπτώσεις αυτές οι τρίτες αυτές εταιρείες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό ΟΤΕACADEMY, δηλαδή συνεργάτες της ΟΤΕACADEMY, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΟΤΕACADEMY εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρείες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η ΟΤΕACADEMY δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση /διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε περιλαμβάνουν:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού ταυτότητας).

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση με βάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. δεν θέλω να λαμβάνω ενημερώσεις στο email για λόγους marketing).

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή (π.χ. παραλαβή δεδομένων που υπάρχουν στο Cloud).

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σας ενημερώνουμε επιπλέον, ότι η ΟΤΕACADEMY, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer – DPO) με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να στείλετε e-mail στο privacy@oteacademy.gr

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να:

§ στείλετε e-mail στο privacy@oteacademy.gr ή

§ επιστολή στη διεύθυνση ΟΤΕACADEMY, Σπάρτης 1 και Πέλικα, 15122, Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Η ΟΤΕACADEMY, θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης.

Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

7. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η ΟΤΕACADEMY, λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τελευταία ενημέρωση 25/01/2024