ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ - OTEAcademy
Main Image

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις εσωτερικές Πολιτικές είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας.

Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (το Σύστημα), το οποίο αφορά στη συμμόρφωση όλων – εργαζομένων και Διοίκησης – με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τις εσωτερικές Πολιτικές, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρεία και τους εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό όλοι ωφελούνται: η ίδια η Εταιρεία, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι.

Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βασίζεται στη δέσμευση και στην υποστήριξη όλων: Διοίκησης και εργαζομένων.

Κύριοι άξονες του Συστήματος είναι:

  • η πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και, παράλληλα, η τήρηση των Πολιτικών που προβλέπονται στο εν λόγω Σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται τόσο η Εταιρεία όσο και το προσωπικό από νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς και, επιπλέον, μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων σχετικών με τη φήμη και τη δημόσια εικόνα της Εταιρείας. Η πρόληψη επιτυγχάνεται ιδίως με:
  • την εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν παράβαση βασικών κανόνων, όπως αυτών περί διαφθοράς, απάτης, κακής χρήσης προσωπικών δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων, διαρροής εμπιστευτικών επαγγελματικών πληροφοριών κλπ.
  • τα κανάλια επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί με τους εργαζόμενους, προκειμένου αυτοί να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και των Πολιτικών, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για τον τρόπο χειρισμού ζητημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία τους.
  • ο εντοπισμός περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και η ανταπόκριση σε αυτά. Με σκοπό την παροχή δυνατότητας καταγγελίας τυχόν περιστατικών παραβίασης των Πολιτικών, των κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρεία καθιέρωσε την Πολιτική  Διαχείρισης Καταγγελιών και τα σχετικά κανάλια επικοινωνίας.

Στo πλαίσιo της Πολιτικής αυτής, οι εργαζόμενοι ή/και τρίτα πρόσωπα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να υποβάλουν στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης μια καταγγελία ή να εκφράσουν προβληματισμό σχετικά με τυχόν παραβιάσεις των Πολιτικών της Εταιρείας ή της νομοθεσίας. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων από τη διοίκηση ή άλλα όργανα της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα, κατά οποιουδήποτε προσώπου που, με καλή πίστη, προβαίνει σε καταγγελία ή αναφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω.


Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς

Ο Όμιλος ΟΤΕ, ως μια σύγχρονη και ανταγωνιστική εταιρεία τεχνολογίας, αναγνωρίζει ότι η ισχυρή εταιρική κουλτούρα αποτελεί, εκτός από το κλειδί για την επιτυχία του, και το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Η κουλτούρα μας χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, ήθος και προσωπική ευθύνη και εκφράζεται με τις Αρχές μας, ως κοινές αξίες και κανόνες συμπεριφοράς,  από τις οποίες εμπνέονται οι εργαζόμενοι του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει υιοθετήσει τις Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, δημιουργώντας «έναν κόσμο, καλύτερο για όλους».