ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - OTEAcademy
Main Image

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Εισαγωγή

Η Ανώνυμος Εκπαιδευτική Εταιρεία Ο.Τ.Ε., με διακριτικό τίτλο ΟΤΕAcademy (ΑΦΜ 099760500 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. ΓΕΜΗ 003885601000), που εδρεύει στο Μαρούσι, Σπάρτης 1 και Πέλικα, δημιούργησε την ιστοσελίδα www.oteacademy.gr (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες πληροφορίες και πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Η χρήση του www.oteacademy.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να συμμορφώνεστε με αυτούς. Κάθε φορά που επισκέπτεστε ή κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνεστε πλήρως με αυτούς.

Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε σε χρήση της ιστοσελίδας.

2. Ειδικές Διατάξεις

Η ΟΤΕAcademy έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ενημερώνοντας παράλληλα το παρόν κείμενο με τις προσθήκες ή τις τροποποιήσεις που επιφέρονται. Επίσης η ΟΤΕAcademy δικαιούται οποτεδήποτε να διακόψει χωρίς προειδοποίηση, προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει και για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης και ισχύουν από κοινού. Σε περίπτωση σύγκρουσης ωστόσο, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

3. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, προγράμματα, πηγαίος κωδικός, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, δεδομένα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων, πληροφορίες, άρθρα, εμπορικά σήματα κτλ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην ΟΤΕAcademy ή στους προμηθευτές του περιεχομένου και ρυθμίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και παρέχεται στους χρήστες για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται εμπορική ή κερδοσκοπική του εκμετάλλευση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταφορά, αποθήκευση, μεταγλώττιση, μετάφραση, αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΟΤΕAcademy. Η ΟΤΕAcademy επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή / και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

4. Υποχρεώσεις / Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη της Ιστοσελίδας

Οι χρήστες / επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΟΤΕAcademy.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για:

 • να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο,
 • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων ή / και παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων,
 • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων,
 • να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του www.oteacademy.gr, να ζημιώσουν με οποιοδήποτε τρόπο τη φήμη της ΟΤΕacademy ή τρίτων, να εμποδίσουν οποιοδήποτε χρήστη / επισκέπτη να έχει πρόσβαση στο www.oteacademy.gr και / ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της ΟΤΕAcademy,
 • να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΟΤΕAcademy.

Ο χρήστης / επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως την ΟΤΕAcademy έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο εξωδικαστικά ή / και σε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ως αποτέλεσμα χρήσης της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την ΟΤΕAcademy για κάθε θετική ή / και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

5. Υποχρεώσεις / Ευθύνη της OTEAcademy

H OTEAcademy καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η OTEacademy δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία (θετική, αποθετική, εξ’ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής ή / και του περιεχομένου και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή.

Η OTEAcademy καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας / των servers της ή / και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή / και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η OTEAcademy δε φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η OTEAcademy δηλώνει ρητά ότι δε δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Ανωτέρα βία:

Η OTEAcademy δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ.

Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου.

6. Σύνδεσμοι (Hyperlinks) Προς Άλλους Διαδικτυακούς Τόπους (Websites)

Η OTEAcademy δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο επισκέπτης / χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.

7. Καταχώρηση / Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η OTEAcademy δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά  δεδομένα  που οι χρήστες / επισκέπτες καταχωρούν στην Ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, το Ν. 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.  Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην OTEAcademy. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών  Δεδομένων.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα – Τελικές Διατάξεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την OTEAcademy που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

9. Cookies

Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου σας (browser). Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε στην Ιστοσελίδα μας κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία που προσφέρουμε και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Η www.oteacademy.gr χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της love2learn.gr.
 • www.oteacademy.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.
 • Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

 • www.oteacademy.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).
 • Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Η www.oteacademy.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:

 • Χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.
 • Η www.oteacademy.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της.
 • www.oteacademy.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών της www.oteacademy.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό της www.oteacademy.gr
 • www.oteacademy.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.