ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - OTEAcademy
Main Image

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ


Το κλειδί για την επιτυχία του Ομίλου μας βρίσκεται στην υιοθέτηση μίας εταιρικής κουλτούρας με κοινές αξίες και κανόνες συμπεριφοράς εντός και εκτός αυτού, η οποία χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, ήθος και προσωπική ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤE.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το πλαίσιο – οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά, και στηρίζει την επιτυχία του Ομίλου μας.

Το να είναι κάποιος μέρος του Ομίλου ΟΤΕ και να μοιράζεται την εταιρική ταυτότητα προϋποθέτει ότι αποδέχεται τις προσωπικές του ευθύνες. Ένα και μόνο περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο την επιτυχία του Ομίλου, αλλά και την καλή φήμη που έχει αποκτήσει ως αποτέλεσμα της υπευθυνότητας που επιδεικνύουν καθημερινά όλοι οι εργαζόμενοι.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους όσους εργάζονται στον Όμιλο ΟΤΕ και, συγκεκριμένα, τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, τους Διευθύνοντες Συμβούλους, τα στελέχη με θέση ευθύνης και τους εργαζόμενους. Ισχύει, επίσης, για τους συμβούλους, συνεργάτες και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα των οποίων η εργασία είναι λειτουργικά αντίστοιχη με την εργασία που εκτελούν οι εργαζόμενοι στον Όμιλο.