Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, (π.χ. μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο), για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Φιλοξενίας και Πιστοποίησης που παρέχουμε ή/και για να εγγραφείτε στo newsletter μας ή στα «Communities» ως μέλη (π.χ. CXPA, Project Leaders Club), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως:

- Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, εταιρεία και θέση εργασίας, διεύθυνση και email επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

- ΙΡ Διεύθυνση, δεδομένα κίνησης, χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, ημερομηνία πρόσβασης και άλλα στατιστικά.

 

2. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η OTEACADEMY διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, ως ακολούθως:

 • Σε περίπτωση παροχής των υπηρεσιών Εκπαίδευσης, Φιλοξενίας και Πιστοποίησης, μετά την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργές οι υπηρεσίες. Μετά την τυχόν εκ μέρους σας καταγγελία της σύμβασης ή και την οριστική διακοπή των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται το μέγιστο  για 14 μήνες από την ημερομηνία της διακοπής, εκτός αν προβλέπεται βάσει Νόμου η διατήρησή τους για παραπάνω χρονικό διάστημα.
 • Σε περίπτωση μη παροχής των υπηρεσιών Εκπαίδευσης Φιλοξενίας και Πιστοποίησης, μετά την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται το μέγιστο  για 14 μήνες.
 • Για την αποστολή Newsletter, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η υπηρεσία. Μετά την τυχόν εκ μέρους σας οριστική διακοπή της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται το μέγιστο  για 14 μήνες από την ημερομηνία της διακοπής, εκτός αν προβλέπεται βάσει Νόμου η διατήρησή τους για παραπάνω χρονικό διάστημα.
 • Για την επικοινωνία μέσω email ή/και μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται το μέγιστο  για 14 μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εκτός αν προβλέπεται βάσει Νόμου η διατήρησή τους για παραπάνω χρονικό διάστημα.
   

3. Η OTEACADEMY θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η OTEACADEMY δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η OTEACADEMY επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη σαφή συγκατάθεσή σας.
 

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες

 • Η OTEACADEMY ενδέχεται να διαβιβάσει δεδομένα σε τρίτες εταιρίες που συνεργάζεται και  εδρεύουν στην Ελλάδα, για την ανάπτυξη, υποστήριξη και παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, οι οποίες ακολουθούν τους κανόνες επεξεργασίας και τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει η OTEACADEMY. Η διαβίβαση δεδομένων αφορά μόνο σε περιπτώσεις περαιτέρω τεχνικής υποστήριξης (π.χ. για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων). Τα δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν περιλαμβάνουν:
  • Ονοματεπώνυμο
  • τηλέφωνο επικοινωνίας
  • email επικοινωνίας

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται στις υποδομές των συνεργαζόμενων εταιριών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η OTEACADEMY δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 

5. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστη των Υπηρεσιών, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην OTEACADEMY για:

 • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή της Υπηρεσίας.
 • Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμαυποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).
 

6. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;
Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» (“OTEACADEMY”)  με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 15122) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6114400.
 

7. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (αρ. 11-13 Ν. 2472/1997) αποστείλετε email στην διεύθυνση privacy@oteacademy.gr ή επιστολή στην έδρα της εταιρείας, στη διεύθυνση Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22 Μαρούσι.

Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6114400.
 

8. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;
H OTEACADEMY λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Διαθέτει, επίσης, Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, έχει υιοθετήσει τους Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των εταιριών του Ομίλου (Binding Corporate Rules Privacy της Deutsche Telekom-BCRP). Το πλήρες κείμενο των BCRP μπορείτε να το βρείτε εδώ:

https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T37/xml/Company__articleadvanced__asfaleia-pliroforion/section/Corporate_Governance

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα μέτρα που εφαρμόζονται:

 • Μηχανισμοί αυθεντικοποίησης και πρόσβασης στα συστήματα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα
 • Κρυπτογράφηση των προσωπικών δεδομένων
 • Περιορισμός πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα με βάση της αρχής αναγκαιότητας της γνώσης (“need to know”)

Καταγραφή και έλεγχος των προσβάσεων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα


9. Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου σας (browser). Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε στην Ιστοσελίδα μας κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία που προσφέρουμε και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Η www.oteacademy.gr χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
 • www.oteacademy.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.
 • Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google.
 • Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.
 • www.oteacademy.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).
 • Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.
 • Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.
 • Η www.oteacademy.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:
 • Χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.
 • Η www.oteacademy.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της.
 • www.oteacademy.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών της www.oteacademy.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό της www.oteacademy.gr
 • www.oteacademy.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

 

Άλλα θέματα (αφορούν τις υπηρεσίες μας)

10. Η OTEACADEMY δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από την εκ μέρους σας κοινοποίηση μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.


11. Η OTEACADEMY δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου σας. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της OTEACADEMY, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση σας, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών μας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

12. Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε αλλαγές/τροποποιήσεις. Παρακαλούμε να την επισκέπτεστε τακτικά για να είστε βέβαιοι ότι είστε ενήμεροι.