Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΚΩΔΙΚΕΣ

Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ισχύουν οι ακόλουθες Κώδικες και Πολιτικές:

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί το πλαίσιο -  οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά, και στηρίζει την επιτυχία του Ομίλου μας.

 • Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ

Η πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών έχει στόχο την διαχείριση περιπτώσεων που αφορούν σε εσφαλμένες πρακτικές ή ατασθαλίες και σε παραβίαση πολιτικών και διαδικασιών του Ομίλου ή της ισχύουσας νομοθεσίας.

 • Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών

Καθορίζει το πλαίσιο συμπεριφοράς των Ανώτερων Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προαχθεί η τιμιότητα, η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η ηθική συμπεριφορά των Στελεχών κατά την εκτέλεση διοικητικών ευθυνών τους.

Με βάση τις αξίες του Οµίλου ΟΤΕ όσον αφορά την επιχειρηµατική ηθική, τις κοινωνικές και περιβαλλοντι-κές δεσµεύσεις, ο Όµιλος ΟΤΕ απαιτεί την τήρηση, από την πλευρά του Προµηθευτή, των Αρχών που ανα-φέρονται κατωτέρω, οι οποίες επισυνάπτονται στη σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ τους (η «Σύµβαση»). Ο προµηθευτής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή των Αρχών αυτών σε ολόκληρη την αλυσίδα προµήθειας. Σκοπός του Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών δεν είναι να αντικαταστήσει τους νόµους και τους κανονισµούς που ισχύουν σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία δρα-στηριοποιούνται προµηθευτές του Οµίλου ΟΤΕ, αλλά η προώθηση και τήρηση αυτών των νόµων και κανονισµών, και η διασφάλιση της συστηµατικής και αποτελεσµατικής εφαρµογής τους.

 • Πολιτική περί μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών θέτει τους κανόνες για την μη κατάχρηση προνομιακής πληροφόρησης από τα στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ και ρυθμίζει τον τρόπο διενέργειας συναλλαγών, απόκτησης ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων του OTE.

 • Πολιτική περί Δωρεών και Πολιτική περί Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ

Οι δυο αυτές Πολιτικές περί Δωρεών και Χορηγιών παρέχουν τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στη διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων χορηγιών και δωρεών στον Όμιλο ΟΤΕ.

 • Πολιτική περί Αποδοχής & Προσφοράς Ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων περιγράφει τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν την αποδοχή και προσφορά ωφελημάτων στις επιχειρηματικές συναλλαγές.

 • Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης θεσπίστηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης εις βάρος των εταιρειών του Ομίλου OTE.

 • Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων περιγράφει τους βασικούς όρους, τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των εκδηλώσεων.

 • Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ

Η εν λόγω Πολιτική στοχεύει στην αποτροπή του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης, στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με την υποστήριξη που θα λάβουν σε περίπτωση καταγγελίας.

 • Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και Άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων παρέχει το πλαίσιο για την αποφυγή της διαφθοράς και λοιπών συγκρούσεων συμφερόντων στις σχέσεις με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες.

 • Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης  Ομίλου ΟΤΕ

Η πολιτική αυτή περιγράφει τις τρέχουσες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης του Ομίλου OTE και τις σχετικές αρμοδιότητες ώστε να προσδιοριστούν κανόνες προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου ICS (Internal Control System), όπως αυτό έχει καθοριστεί από τον Όμιλο ΟΤΕ.

Σκοπός της πολιτικής είναι:

 • Η καθιέρωση Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων στον Όμιλο ΟΤΕ.
 • Προκειμένου να πληρούνται οι προδιαγραφές μιας αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η ανώτατη διοίκηση, οι κανόνες που καταγράφονται στη παρούσα Πολιτική θα συνεχίσουν να ισχύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στις ενδοομιλικές σχέσεις μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της.

Η παρούσα Πολιτική του Ομίλου πληροί τις απαιτήσεις του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ICS) για τη διαχείριση των κινδύνων του Ομίλου.