Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις εσωτερικές Πολιτικές είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας.

Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (το Σύστημα), το οποίο αφορά στη συμμόρφωση όλων - εργαζομένων και Διοίκησης - με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τις εσωτερικές Πολιτικές, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρεία και τους εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό όλοι ωφελούνται: η ίδια η Εταιρεία, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι.

Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βασίζεται στη δέσμευση και στην υποστήριξη όλων: Διοίκησης και εργαζομένων.

Κύριοι άξονες του Συστήματος είναι:

 • η πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και, παράλληλα, η τήρηση των Πολιτικών που προβλέπονται στο εν λόγω Σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται τόσο η Εταιρεία όσο και το προσωπικό από νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς και, επιπλέον, μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων σχετικών με τη φήμη και τη δημόσια εικόνα της Εταιρείας. Η πρόληψη επιτυγχάνεται ιδίως με:
 • την εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν παράβαση βασικών κανόνων, όπως αυτών περί διαφθοράς, απάτης, κακής χρήσης προσωπικών δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων, διαρροής εμπιστευτικών επαγγελματικών πληροφοριών κλπ.
 • τα κανάλια επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί με τους εργαζόμενους, προκειμένου αυτοί να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και των Πολιτικών, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για τον τρόπο χειρισμού ζητημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία τους.
 • ο εντοπισμός περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και η ανταπόκριση σε αυτά. Με σκοπό την παροχή δυνατότητας καταγγελίας τυχόν περιστατικών παραβίασης των Πολιτικών, των κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρεία καθιέρωσε την Πολιτική  Διαχείρισης Καταγγελιών και τα σχετικά κανάλια επικοινωνίας.

Στo πλαίσιo της Πολιτικής αυτής, οι εργαζόμενοι ή/και τρίτα πρόσωπα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να υποβάλουν στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης μια καταγγελία ή να εκφράσουν προβληματισμό σχετικά με τυχόν παραβιάσεις των Πολιτικών της Εταιρείας ή της νομοθεσίας. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων από τη διοίκηση ή άλλα όργανα της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα, κατά οποιουδήποτε προσώπου που, με καλή πίστη, προβαίνει σε καταγγελία ή αναφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω.


Οι Αρχές μας

Οι Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς (Guiding Principles) εκφράζουν τις αξίες, τις πρακτικές και τις συμπεριφορές που ακολουθούμε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ, ως βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Μπορούν και πρέπει να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και να αποτελούν ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. 

Οι 5 Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς:


1. Προτεραιότητά μου ο ενθουσιασμός του πελάτη - Κάνω τα πράγματα απλά στην καθημερινότητά μου

 • Αντιλαμβανόμαστε ότι η εμπειρία του πελάτη (εξωτερικού ή/και εσωτερικού) υπερβαίνει την απλή εξυπηρέτησή του και επιδιώκουμε συστηματικά τον ενθουσιασμό και τη διευκόλυνσή του
 • Διαφυλάσσουμε δυνάμεις για τα σημαντικότερα πράγματα και φέρνουμε, με τρόπο άμεσο, απλό και αποτελεσματικό, ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις σε όλους, μέσω της τεχνολογίας
 • Υιοθετούμε πρωτοποριακές πρακτικές, αναζητούμε και αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία βελτίωσης και καινοτομίας, με στόχο να προσφέρουμε στον πελάτη σταθερά θετική εμπειρία, καθώς και τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του σήμερα και του αύριο

2. Συμπεριφέρομαι με σεβασμό και ακεραιότητα

 • Ενεργούμε με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου, τηρώντας ταυτόχρονα τους κανονισμούς λειτουργίας του και τις εταιρικές πολιτικές
 • Σεβόμαστε την προσωπικότητα των συναδέλφων, συνεργατών και πελατών μας
 • Ενεργούμε με ειλικρίνεια και τιμιότητα
 • Δεν αποδεχόμαστε την ανεύθυνη συμπεριφορά και ενεργούμε αναλόγως

3. Είμαι μέλος της ομάδας - Στηρίζω τις αποφάσεις της

 • Εργαζόμαστε ομαδικά και επιζητούμε ενεργά τις απόψεις των άλλων. Σεβόμαστε τους άλλους και αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά τους.
 • Ενθαρρύνουμε την ανοιχτή επικοινωνία και τον διάλογο, ασκώντας και επιζητώντας εποικοδομητική κριτική που επικεντρώνεται στην επίλυση των προβλημάτων και όχι στα άτομα
 • Συνεισφέρουμε ενεργά στο έργο της ομάδας και στηρίζουμε έμπρακτα τις αποφάσεις της εντός και εκτός αυτής

4. Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ

 • Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, συμβάλλουμε στη διατήρηση ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας που στοχεύει στην υψηλή απόδοση
 • Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της συνεχούς επαγγελματικής και προσωπικής μας ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το ταλέντο και το δυναμικό μας
 • Δρούμε προληπτικά, αξιοποιούμε στο έπακρο τα εργαλεία της τεχνολογίας και αποδεχόμαστε θετικά τις νέες προκλήσεις ως ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Υποστηρίζουμε και διευκολύνουμε την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μας για το παρόν και το μέλλον
 • Αφοσιωνόμαστε στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων

5. Είμαι μέλος του Ομίλου ΟΤΕ. Μπορείς να βασιστείς σ’ εμένα. 

 • Ταυτιζόμαστε με την εταιρεία ως "όνομα" και ως εργοδότη που διαμορφώνει τον ψηφιακό κόσμο, με στόχο να φέρει σε όλους, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τις ευκαιρίες του σήμερα και να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο για όλους
 • Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και πραγματοποιούμε ό,τι υποσχόμαστε
 • Λειτουργούμε με γνώμονα το συμφέρον του Ομίλου
 • Είμαστε υπερήφανοι που εργαζόμαστε στον Όμιλο και αυτό αντανακλάται στη συμπεριφορά μας, εντός και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος